E.ON utgör en central del i ett europeiskt projekt kring smarta elnät. Det handlar bland annat om optimering av miljöprestandan med el och fjärrvärme i stadsdelen Hyllie i Malmö och ett självförsörjande lokalt energisystem utanför Simrishamn i Skåne.

E.ON medverkar med tre projekt av totalt sex projekt inom ramen för det europeiska samarbetet. Två av E.ONs projekt drivs i Sverige.

– Det talas väldigt mycket om vikten av smarta elnät för att kunna driva klimatomställningen. För att förverkliga E.ONs vision om 100 procent förnybar energi, är E.ON nu tongivande partner när det europeiska projektet kring smarta elnät, InterFlex, startar med EUs största forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, i ryggen, säger Anna Eriksmo, som är projektledare Hyllie inom E.ON.

InterFlex är en sammanslutning av en rad europeiska elnätsföretag. Inom ramen för InterFlex har sex europeiska projekt valts ut för att utveckla smarta elnät och demonstrera den absolut senaste tekniken. Tre av de sex projekten drivs av E.ON. Två av dessa drivs i Sverige.

Fjärrvärme och el i samverkan
I stadsdelen Hyllie i Malmö ska el och fjärrvärme samverka för att optimera miljöprestandan. ”Smarta Nät i Hyllie” är ett av de två svenska projekten. Här är fjärrvärmen energibäraren som kan optimera elnätet genom konceptet power2heat samtidigt som det blir direkta miljövinster genom minskade effekttoppar i fjärrvärmeproduktionen.

– Tekniskt finns det redan ganska mogna lösningar, säger Anna Eriksmo. Det man inom EU nu vill är att också testa i verkligheten och involvera kunderna, gå ut med skarpa erbjudanden. Vi kommer bland annat att göra kundundersökningar. En fråga är hur aktiv konsumenten är i det nya energisystemet. En hypotes vi vill testa är om kunden ändrar sitt beteende till exempel för att utnyttja el mera under billiga timmar, exempelvis när det blåser mycket. Väljer man att ladda sin elbil under billiga timmar?

Självförsörjande elnät
I Simris utanför Simrishamn i sydöstra Skåne, bygger man ett självförsörjande lokalt energisystem byggt på 100 procent förnybara källor, ”LES”, med möjligheten att vara helt frikopplad från det nationella elnätet.
Det tredje E.ON-projektet, som genomförs i Tyskland, handlar om styrning av lokal elproduktion och elanvändning i syfte att optimera effektbehov, miljöpåverkan och kapaciteten i elnätet.
De övriga tre projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020 ska bland annat visa hur lagring av el, elbilar och olika typer av styrning påverkar kunderna och elsystemet.
Totalt är det ett 20-tal elnätsföretag, industriföretag, forskningsinstitutioner samt EU som stödjer InterFlex. De olika forsknings- och demonstrationsprojekten kommer att pågå i tre år.

Foto: highshot.se

Gösta Löfström