Preems ackumulerade resultat för perioden januari till september 2017 blev, efter finansiella poster och före skatt, 2.733 MSEK (1.680). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, ökade till 57.137 MSEK (45.811).

– Den ökade omsättningen beror främst på högre oljepris och produktpriser samt ökade försäljningsvolymer jämfört med föregående år, kommenterar Petter Holland, vd Preem.

Medelpriset för råolja för perioden januari till september ökade till 52 USD/bbl, jämfört med medelvärdet på 42 USD/bbl för motsvarande period 2016.

ab preem

Raffineringsmarginalen för perioden januari till september är 1,87 $/bbl över föregående års marginaler (5,78 $/bbl mot 3,90 $/bbl). Under tredje kvartalet förbättrades raffineringsmarginalen generellt i Europa som följd av en ökad efterfrågan globalt för bränsleprodukter. De kraftiga stormarna över Atlanten och Mexikanska golfen under rapportperioden hade en negativ påverkan på raffineringsproduktionen i USA, vilket minskade utbudet och stärkte speciellt marginalen för bensinprodukter.

Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till 2.563 MSEK (1.343) för perioden januari till september.

Preems produktion, ackumulerat nio månader, ökade till 12.946 (12.774) miljoner kubikmeter vilket är en uppgång med 1 % jämfört föregående år.

Rörelseresultatet för affärsområdena Varuförsörjning och Raffinering uppgick sammantaget till 1354 (181) MSEK i det tredje kvartalet och 2889 (2161) MSEK för perioden januari till september.

Rörelseresultatet för affärsområde Marknad och Försäljning uppgick till 148 (158) MSEK i det tredje kvartalet och till 382 (435) MSEK för perioden januari till september.

– Vi kan konstatera att våra försäljningsvolymer ökade under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år tack vare nya stora kundavtal samt vår expansion i Norge, kommenterar Petter Holland.

Redaktionen