En handbok i konsten att småskaligt producera kraftvärme från biomassa. Det är ett av målen med ett Life+ projekt som drivs hos Energikontor Sydost. Målgrupp för kunskapen är potentiella investerare, industrier, fjärrvärmeverk, större fastighetsägare, jordbruk med flera.

Projektet Småskalig kraftvärme Life+ startades i juli 2014 och ska vara slutfört i december 2019. Det omfattar tre försöksanläggningar, ett vid Emåmejeriet i Hultsfred, som varit igång i ett och ett halvt år samt två anläggningar som drivs av kommunala Ronneby Miljö & Teknik AB. Dels handlar det om en Wet Steam-anläggning, en ångturbin för elproduktion på befintliga fjärrvärmeanläggningen Sörbyverket. Den anläggningen installerades i slutet av förra året. Och det handlar om en Organisk Rankine Cykel (ORC) på en värmeanläggning i BräkneHoby. Den har precis tagits i drift.

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs av bönderna själva. ”Mjölk från din hemtrakt” är slogan för mejeriets starka lokal- och miljöprofil. Man har byggt en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el.

Smart lösning för torkning av flis
– I Hultsfred har det varit mycket intresse för den unika torkningen av flisbränslet, vilket sker med hjälp av den överskottsvärme som bildas under förgasarens huv och som inte kan tas om hand av systemets värmeväxlare, berättar Karoline Alvånger, som är projektledare för det EU-finansierade Life-projektet.

Bakgrunden till försöken är att många industrier, typ sågverk och processindustri, inte använt sig av möjligheten att också producera el på samma sätt som flera stora fjärrvärmeverk och massaindustrier. Men möjligheterna är stora. Redan är användningen av bioenergi hög i sydöstra delen av landet jämfört med övriga landet.

– Vi ser ett stort behov av utveckling när det gäller produktion av el från biobränslen, säger Karoline Alvånger. Våra demonstrationsprojekt kan visa vägen för större framtida satsningar i regionen och vi kan även vara ett nationellt stöd.

Tre viktiga mål
De viktigaste målen för Småskalig kraftvärme Life+ är:

*att demonstrera tekniker vid tre biobränslebaserade, småskaliga kraftvärmeanläggningar som byggs i sydöstra Sverige.
*att främja användningen av och skapa en affärsmodell för biobränslebaserad småskalig kraftvärme på regional, nationell och europeisk nivå.
*att öka produktionen av förnybar el genom att främja lokal, biobränslebaserad småskalig elproduktion.

Projektet har en budget på 3,6 miljoner Euro och finansieras till största delen av EU, men delfinansieras av svenska Energimyndigheten. Delar av investeringarna i demonstrationsanläggningarna görs av de deltagande företagen.

Energikontor Sydost AB ägs av kommuner, landsting och regionförbund i Bleking, Kronoberg och Kalmar län och arbetar för ett hållbart energisystem i samverkan med privata och offentliga aktörer.

Foto: Johanna Wallin, Energikontor Sydost

Gösta Löfström