IoT-data från tusentals sensorer på oljeriggar möjliggör att förutse servicebehov, sänka kostnader, förbättra datakvalitet samt effektivisera processer.

IFS meddelar att den internationella borrentreprenören Songa Offshore har driftsatt IFS IoT Business Connector™ för att göra oljeriggars IoT-data (Internet of Things) tillgänglig i affärssystemet IFS Applications™ .

Songa Offshore är en internationell borrentreprenör verksam i Nordatlanten och driver sju riggar. Långsiktigt underhållsarbete är högprioriterat för borrentreprenörer eftersom driftstopp har en direkt inverkan på företagens resultat. För att övervaka utrustningens driftsäkerhet och prestanda har Songa Offshore valt att koppla IoT-sensorer till 600 anläggningar på fyra av företagets riggar.

– Songa Offshore ser stor strategisk potential i att dra nytta av IoT för att reducera tidsåtgången för manuell dataregistrering, automatisera processer samt att konvertera rådata till affärsinformation som stödjer och förbättrar våra analyser och prognoser, säger Mark Bessell, Chief Operating Officer, Songa Offshore.

För att ytterligare förbättra underhållseffektiviteten har Songa Offshore driftsatt IFS IoT Business Connector vilket gör det möjligt att dra nytta av IoT-datan i affärssystemet IFS Applications. I ett första steg har lösningen implementerats för de viktigaste dieselmotorerna och elektriska motorerna ombord på riggarna.

Lösningen gör det möjligt för Songa Offshore att skicka driftdata från anläggningarna till IFS Applications, där informationen utgör grunden för planering och optimering av underhållsarbetet. Ännu viktigare är lösningens centrala roll i Songa Offshores ”Class on Location”-strategi för dokumentering av riggens prestanda. Tack vare en ökad automatisering och bättre kontroll över utrustningen är Songa Offshores målsättning att reducera både planerade och oplanerade driftstopp, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar. Resultatet är längre tid mellan servicetillfällen, förbättrad driftsäkerhet, ökad livslängd på utrustningen samt kostnadsbesparingar genom ökad automatisering.

Tidigare registrerade Songa Offshores personal alla mätvärden manuellt i underhållssystemet. Tack vare IoT-lösningen görs anläggningsdata tillgänglig automatiskt i affärssystemet, vilket sparar tid och ger bättre datakvalitet. I nästa steg ska användningen av IFS IoT Business Connector breddas för att ta emot data från fler anläggningar samt att utöka systemet genom att installera sensorer på befintlig utrustning. Detta kommer att förbättra driftsäkerhet och effektivitet ytterligare.

– Driftsättningen av IFS IoT-lösning innebär stora förbättringar i fråga om driftsäkerhet, service och kostnadsbesparingar. Genom att skicka data från sensorerna till IFS Applications kan vi reagera mycket snabbare på servicebehov och även arbeta proaktivt för att förebygga problem innan de inträffar, säger Vardans Saribekjans, Senior Technician, Songa Offshore.

– Songa Offshore är ett utmärkt exempel på hur ett anläggningsintensivt företag kan dra nytta av IFS IoT Business Connector. Genom att sammankoppla hela flödet från inhämtning av data till analys och vidare till IFS Applications kan företaget omvandla informationen till konkreta handlingar och därigenom gå från en hög av data till en optimerad underhållsplan, säger Dan Matthews, CTO, IFS.

Redaktionen