Totaltmetodiken – ett nytt sätt att ta ett helhetsgrepp över renoveringar och energieffektivisering ger nya intressanta affärsmöjligheter för energikonsulter, projektörer och entreprenörer inom samhällsbyggnad.

När byggnader ändå ska renoveras är bästa tillfället att också spara energi. Förbättringar av till exempel byggnaders klimatskal och VVS-system kan ge stora besparingar i energianvändning och relaterade kostnader.

Men det är viktigt att den som renoverar har kontroll på hur mycket de olika åtgärderna sparar och hur de påverkar varandra. För fastighetsägarna handlar det om stora investeringar samt att klara lönsamhetskrav på både kort och lång sikt.

För att optimera energieffektiviseringen vid renovering krävs en noggrann analys och metod. Det är utgångspunkten för Totalmetodiken som är en svensk metod initierad av fastighetsägare och som nu börjar användas internationellt.

Med hjälp av metodiken har fastighetsägare lyckats genomföra renoveringar som ger
30 – 50 % sänkning av energibehovet. I ett par uppmätta fastigheter har siffrorna överstigit 60 % med en internränta på 10 – 15 %.

– I vårt första projekt, Pennfäktaren, sänkte vi energianvändningen från 287 till 124 kWh/m2 per år med en internränta på 15 % genom att använda Totalmetodiken, säger Lennart Lifvenhjelm på Vasakronan.

– Vi tog sedan med oss erfarenheterna från Totalmetodiken och våra ambitioner att miljöcertifiera med LEED. Nu har vi jobbat med metodiken i fastigheten Drivhuset i Göteborg med samma goda resultat.

Över 160 renoveringsprojekt har genomförts i Sverige med Totalmetodiken. De senaste tre åren har metodiken testats i ett antal pilotprojekt i Danmark och Finland med goda resultat.

För att en ny metod som Totalmetodiken ska etableras på riktigt måste både byggherrar och rådgivande parter se en klar ekonomisk fördel med metoden. Konsulter och entreprenörer inom byggsektorn kan inom ramen för Totalmetodiken arbeta närmare byggherren och stärka sin roll gentemot byggherren.

– Det förutsätter att parterna går ifrån lite av sina traditionella roller och arbetar närmare varandra. Konsulter behöver se sina insatser i en större helhet. Behovet av ett nära samarbete och samordning är av avgörande betydelse för att nå framgång, säger Åsa Wahlström, koordinator vid CIT Energy Management, adjungerad professor vid Lunds Tekniska Högskola.

Nikolaj Haaning, avdelningschef på Ramböll som är ett av Skandinaviens största byggkonsultföretag säger:

– För oss är det viktigt att helhetskonceptet kan vara en naturlig del av vår affärsmodell som professionella rådgivare. Att arbeta med Totalmetodiken bidrar till att säkerställa att vår interna expertis ligger i topp – både när det gäller helhetstänkande och förståelsen av den den totalekonomiska modellen.

Det finns närmare 400 miljoner kvadratmeter lokalbyggnader i Danmark, Sverige och Finland och 1 till 2% av dessa renoveras årligen för nya ändamål eller nya hyresgäster. Genom att använda Totalmetodiken vid dessa finns en marknad för energikonsulter, projektörer och entreprenörer värd över 670 miljoner kronor per år.

Samarbetet med grannländerna finansieras av Nordiska Ministerrådets program Nordic Built och Energimyndigheten. Deltagarländer är Danmark, Finland, och Sverige. Initiativtagare till projektet är Energimyndigheten, BELOK och Byggherrarna. Koordinator är CIT Energy Management.

 

Redaktionen