Idag den 7 december invigdes nyrenoverade Råberga vattenverk, vilket innebär att Linköpings vattenförsörjning nu är framtidssäkrad. I Linköping finns därmed två vattentäkter (Motala ström och Stångån) och två vattenverk (Berggården och Råberga), med hög kapacitet och säker rening, som var för sig kan försörja linköpingsborna med friskt och gott dricksvatten.

Projektet med att bygga om de två vattenreningsverk har pågått under flera år. Nu är renoveringen av Råberga, som byggdes redan 1917, avslutad vilket innebär att Linköpings framtida vattenförsörjning är säkrad.

Projektet har syftat till att renovera, bygga ut och komplettera Råberga vattenverk med ytterligare processteg så att verket ska ha kapacitet att kunna leverera vatten till hela Linköping vid ett eventuellt driftstopp på Berggårdens vattenreningsverk. Det ska då kunna klara en normaldygnsförbrukning ensamt fram till år 2030.

– Det är ett viktigt steg för Linköpings framtid att vattenverken – vart och ett för sig – klarar av att producera gott dricksvatten av hög kvalitet även när Linköping växer, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen.

– Det känns bra att vi nu har en långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning både när det gäller kapacitet, men också teknik som klarar av reningen av vårt råvatten även i framtiden om det skulle påverkas mer av klimatförändringar som exempelvis kraftigare nederbörd, säger Joakim Persson, affärsenhetschef Vatten och Avlopp, Tekniska verken i Linköping.

Fakta kring renoveringen av Råberga vattenverk:

  1. Råvattenintaget har byggts in och bytts ut. Det gamla gallret har ersatts med ett maskinrensat galler och förbättrade mätare, t.ex. oljevarnare vid inkommande vatten.
  2. 4 st rå- och 5 st renvattenpumpar har ersatts med nya. Samtidigt har flödesmätare, ventiler och kopplingar bytts ut.
  3. Den befintliga klorstationen har byggts till med en ny byggnad. Samtidigt har nya luttankaroch nya klortankar installerats.
  4. Nytt processteg. Ett helt nytt processteg med 30 st kontinuerliga kontaktfilter har byggts i en ny byggnad.
  5. Elinstallation. Nya lågspännings- och högspänningsställverk har byggts.
  6. Ny kulvert. En ny, 145 m lång kulvert i mark har byggts där UV-ljusen finns installerade. UV-ljus är ett effektivt desinfektionsmedel där ljuset bryter ner bakteriernas DNA och gör så att bland annat parasiter (som t.ex. Cryptosporidium och Giardi), bakterier och virus blir sterila eller dör.
  7. Byte av huvudvattenledning. En 400 meter lång huvudvattenledning har bytts ut. Vattenledningen går från rå- och renvattenpumpstationen runt hela vattenverket till Vattenverksvägen.
  8. Från vägen mellan Saab och Råberga syns de 6 stora långsamfiltren som nu är renoverade och inne i huvudbyggnaden har de tre sedimenteringsbassängerna renoverats.
  9. Även byggnaderna har fått ett mer enhetligt utseende.
  10. Projektet har kostat 150 miljoner kronor.

Redaktionen